Posts Tagged ‘Alexei Leonov’

Soviet Space Suit Worn In Space By Alexei Leonov On The 1975 Apollo-Soyuz Mission

May 26th, 2014

Alexei Leonovs Sokol Spacesuit Apollo Soyuz